Ševčík kodex neporušil, tvrdí fakultní etická komise

Podle etické komise Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze děkan fakulty Miroslav Ševčík svým chováním etický kodex neporušil. Situací se komise zabývala na podnět rektora Petra Dvořáka, který chce Ševčíka z vedení fakulty odvolat. Tvrdí, že děkan dlouhodobě poškozuje dobré jméno školy. Etická komise fakulty naopak kritizovala počínání rektora i předsedkyně komise Andreisové.

Členové fakultní etické komise uvedli, že aktivity, které rektor Dvořák vytýká Ševčíkovi, děkan uskutečnil mimo výkon své funkce, ve svém volném čase a v řadě případů také s výslovným uvedením, že nevystupuje ani za fakultu, ani za univerzitu. Žádné z kritizovaných vyjádření navíc nepronesl na půdě Vysoké školy ekonomické. Nemohl tedy porušit bod etického kodexu, podle něhož člen akademické obce i zaměstnanec Vysoké školy ekonomické „zachovává při své práci a studiu vysoký standard dodržování mravních principů a etických zásad“.

Podle zákona o vysokých školách může rektor univerzity odvolat děkana z vlastního podnětu v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem vysoké školy nebo fakulty. Podmínkou je předcházející vyjádření akademického senátu fakulty a souhlas akademického senátu veřejné vysoké školy.